วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาสัปดาห์ที่ 12  (30 .. - 2 .. 2555)
30 / .. / 2555   Ø - กีฬาอำเภอ
31 /.. / 2555   Ø - กีฬาอำเภอ
1 / .. / 2555     Ø - กีฬาอำเภอ
2 / .. / 2555     Ø - เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดชนสังขรณพิจิตร ร่วมกับคณะครูและนักเรียนที่อยู่ในตำบลเปลี่ยน

สัปดาห์ที่ 13  (6 - 10 .. 2555)
6 / .. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9  เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
7 /.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนเพศศึกษานักเรียนชั้น ม. 3/1 ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
      - ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม. 1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยงและครูอีก 1 ท่าน ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาร่วมกัน ในคาบประชุมระดับ
8 / .. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5   เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9  เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ (ต่อจากคาบที่แล้ว + กิจกรรม)
9 / .. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยให้ทำกิจกรรม เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
10 / .. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำกิจกรรม เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
      - สอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.1/6 ในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร