วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

สัปดาห์ที่ 1   (16-18 .. 2555)
16 / .. / 2555  Ø - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1/5 , 1/6 และ 1/9 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
17 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน
18 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 โดยทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน

สัปดาห์ที่ 2   (21-25 .. 2555)
21 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9 โดยทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน
22 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
23 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9 เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
24 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
25 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร

สัปดาห์ที่ 3   (28 .. - 1 มิ.. 2555)
28 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9 โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
29 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
30 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
     - นำเสนอโครงการพันธุกรรมพืชและโครงการเพศศึกษา ต่อครูพี่เลี้ยง
31 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำกิจกรรม เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
      - นำเสนอโครงการพันธุกรรมพืชและโครงการเพศศึกษา ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากผ่านการพิจารณาจากครูพี่เลี้ยงแล้ว

สัปดาห์ที่ 4   (4 - 8 มิ.. 2555)
4 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ร่วมกับคณะครูและนักเรียนที่อยู่ในตำบลเปลี่ยน ณ วัดศิลาชลเขต
5 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
7 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
8 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
สัปดาห์ที่ 5   (11 - 15 มิ.. 2555)
11 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9  เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
12 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
13 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูและพิธีการสถาปนาโรงเรียนครบ 30 ปี ชาวขาว-เขียว ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนทุกคน
14 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีการสถาปนาโรงเรียนครบ 30 ปี ชาวขาว-เขียว ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนทุกคน
      - พบอาจารย์นิเทศก์เพื่อรับการประเมินการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 โดยมีอาจารย์ มยูร  หลำสูบ เป็นอาจารย์นิเทศก์
15 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง  โดยให้ทำแบบคัดกรองลักษณะพฤติกรรม
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
     
สัปดาห์ที่ 6   (18 - 22 มิ.. 2555)
18 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
19 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนเพศศึกษานักเรียนชั้น ม.3/1 ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ด้วยกัน (ซึ่งสอนจากโครงการที่จัดขึ้น)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
20 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนะนำโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2555

                               กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2517 เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาจำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 91 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2517 โดยมีนายสกนธ์ ไชยกาญจน์ ครูโทโรงเรียนสตรีทุ่งสง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นับเป็นผู้บริหารคนแรก
                
                 นโยบายโรงเรียน
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาได้กำหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน จำนวน 12 ข้อดังนี้
-   โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    -   โรงเรียนสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
-   โรงเรียนสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
-   โรงเรียนสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-   โรงเรียนดูแล ช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง และมุ่งเน้นผู้ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
                    -   โรงเรียนพัฒนา ส่งเสริม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน
                     -   โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
                     -   โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 -   โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 -   โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาและการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
 -   โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
 -   โรงเรียนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและผลงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน

ภาษาไทย : โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อักษรย่อ ส.ธ.ว.
      ภาษาอังกฤษ : Sichonkunatanvittaya School อักษรย่อ s.t.v.


                 เครื่องหมายโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา


คบเพลิงอยู่ในวงล้อมของจักร
คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
จักร หมายถึง ความคม ความหมาย ให้มีสติปัญญาเฉียบคม 
                             
    คติประจำโรงเรียน
                 สุวิชาโน  ภวโหติ   "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

                 สีประจำโรงเรียน
                 ขาว-เขียว หมายถึง ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ประดุจดังสีขาวและมีความสุขสดชื่นประดุจสีเขียว

                 คำขวัญประจำโรงเรียน
                 วิชาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี มีวินัย

                 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                 ต้นกันเกรา ภาคใต้เรียกต้นตำเสา หรือ ทำเสา ภาคเหนือภาคอีสานเรียก ต้นมันปลา มีลักษณะใบเขียวแก่ ค่อนข้างหนา ยาว 5 - 7 ซม. ดอกมีสีขาวหรือขาวๆ เหลืองๆ หอมมาก เป็นช่อแน่น สวยงาม ผลเท่าเมล็ดถั่วลันตา เมื่อสุกมีสีแดง เนื้อไม้ละเอียดแน่นใสเป็นมันแข็งและทน

วิสัยทัศน์
 

พันธกิจ
1.   สนับสนุนให้มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่ายที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหาร
  2.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี แข็งแรงและสมบูรณ์
  3.   จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
  4.   สร้างและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
5.   จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  6.   จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและมีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  7.    สร้างเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ