วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

สัปดาห์ที่ 1   (16-18 .. 2555)
16 / .. / 2555  Ø - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1/5 , 1/6 และ 1/9 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
17 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน
18 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 โดยทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน

สัปดาห์ที่ 2   (21-25 .. 2555)
21 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9 โดยทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน
22 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
23 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9 เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
24 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
25 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร

สัปดาห์ที่ 3   (28 .. - 1 มิ.. 2555)
28 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9 โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องวิทยาศาสตร์คืออะไร
29 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
30 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
     - นำเสนอโครงการพันธุกรรมพืชและโครงการเพศศึกษา ต่อครูพี่เลี้ยง
31 / .. / 2555  Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
     - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
     - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำกิจกรรม เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
      - นำเสนอโครงการพันธุกรรมพืชและโครงการเพศศึกษา ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากผ่านการพิจารณาจากครูพี่เลี้ยงแล้ว

สัปดาห์ที่ 4   (4 - 8 มิ.. 2555)
4 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ร่วมกับคณะครูและนักเรียนที่อยู่ในตำบลเปลี่ยน ณ วัดศิลาชลเขต
5 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
7 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
8 / มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
สัปดาห์ที่ 5   (11 - 15 มิ.. 2555)
11 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9  เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
12 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
13 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูและพิธีการสถาปนาโรงเรียนครบ 30 ปี ชาวขาว-เขียว ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนทุกคน
14 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีการสถาปนาโรงเรียนครบ 30 ปี ชาวขาว-เขียว ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนทุกคน
      - พบอาจารย์นิเทศก์เพื่อรับการประเมินการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 โดยมีอาจารย์ มยูร  หลำสูบ เป็นอาจารย์นิเทศก์
15 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง  โดยให้ทำแบบคัดกรองลักษณะพฤติกรรม
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
     
สัปดาห์ที่ 6   (18 - 22 มิ.. 2555)
18 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
19 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนเพศศึกษานักเรียนชั้น ม.3/1 ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ด้วยกัน (ซึ่งสอนจากโครงการที่จัดขึ้น)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
20 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น