วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


สัปดาห์ที่ 6   (18 - 22 มิ.. 2555)
18 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
19 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
20 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
21 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องสอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน     
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
22 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  เรื่องบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์
      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ                                             
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว

สัปดาห์ที่ 7  (25 - 29 มิ.. 2555)
25 มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   เรื่องบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
26 มิ.. / 2555     Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.3/1 เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) (โครงการเพศศึกษา)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์ โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
27/ มิ.. / 2555    Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง สาร (สอนแทนครูในหมวดวิทยาศาสตร์)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9 โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
28/ มิ.. / 2555    Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
29 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 เรื่องพืชพรรณเพื่อชีวิต (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว

สัปดาห์ที่ 8  (2 - 6 .. 2555)
2 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
      - คุมสอบนักเรียนชั้น ม.1/7 หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  (คุมสอบแทนครูพี่เลี้ยง)
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
3 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ
      - สอบนักเรียนชั้น ม.1/6  หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนร่วมกับครูพี่เลี้ยง และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ในคาบประชุมระดับ
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
4 .. / 2555       Ø  - เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา             แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน ร่วมกับคณะครูทุกท่าน และเพื่อนนักศึกษาที่ฝึกสอนด้วยกัน
                                      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ
5 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในหน่วยที่ 1 และรวบรวมส่งเพื่อเก็บคะแนน (เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนไปเข้าค่ายจึงทำให้ขึ้นบทเรียนใหม่ไม่ได้)
      - คุมสอบนักเรียนชั้น ม.1/8 หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  (คุมสอบแทนครูพี่เลี้ยง)
      - ร่วมรับประทานอาหารกับคณะครูในหมวดวิทยาศาสตร์ทุกท่าน และเพื่อนนักศึกษาอีก 1 คน (เนื่องในโอกาสเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนในหมวดวิทยาศาสตร์)
      - เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์กีฬาสี ร่วมกับคณะครู และนักเรียนทุกสี
6 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในหน่วยที่ 1 และรวบรวมส่งเพื่อเก็บคะแนน (เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนไปเข้าค่ายจึงทำให้ขึ้นบทเรียนใหม่ไม่ได้)
      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ                                             
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในหน่วยที่ 1 และรวบรวมส่งเพื่อเก็บคะแนน  (เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนไปเข้าค่ายจึงทำให้ทำแบบทดสอบไม่ได้)
      - เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์หรีดเดอร์กีฬาสี ร่วมกับคณะครู และนักเรียนทุกสี และฟังผลการตัดสินของการแข่งขันทั้งการแข่งขันกองเชียร์ และเชียร์หรีดเดอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น