วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

สัปดาห์ที่ 9  (9 - 13 .. 2555)
9 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9  โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในหน่วยที่ 1 และรวบรวมส่งเพื่อเก็บคะแนน
      - คุมสอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.1/10 ในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  (คุมสอบแทนครูพี่เลี้ยง)
      - ซ้อมขบวนพาเหรด
10 .. / 2555     Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - ซ้อมขบวนพาเหรด
11 .. / 2555     Ø  - กีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
12 .. / 2555     Ø  - กีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
13 .. / 2555     Ø  - กีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม

สัปดาห์ที่ 10  (16 - 20 .. 2555)
16 .. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอบนักเรียนชั้น ม.1/9   หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - คุมสอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.1/7 ในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  (คุมสอบแทนครูพี่เลี้ยง)
17 .. / 2555      Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  ในบทที่ 2 เรื่องสารรอบตัว ในหัวข้อที่ 2.1 สถานะของสาร
      - เข้าร่วมประชุมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และเพื่อนนักศึกษา ในเรื่องการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการแข่งขันกีฬาอำเภอ
18 .. / 2555      Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอบนักเรียนชั้น ม.1/5   หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9  ในบทที่ 2 เรื่องสารรอบตัว ในหัวข้อที่ 2.1 สถานะของสาร
      - ช่วยคณะครูจัดเด็กสำหรับเดินขบวนพาเหรด
19 / .. / 2555    Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  ในบทที่ 2 เรื่องสารรอบตัว ในหัวข้อที่ 2.1 สถานะของสาร (สอนต่อจากคาบเรียนที่ผ่านมา)
      - สอบนักเรียนชั้น ม.1/8   หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร( สำหรับคนที่ไปเข้าค่ายและในส่วนของคนที่สอบไม่ผ่าน สอบแทนครูพี่เลี้ยง)
      - เข้ากิจกรรมของ ป... ที่จัดให้นักเรียน ร่วมกับคณะครูและนักเรียน
      - เข้าร่วมการกล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนท่านครฯ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน
      - ช่วยคณะครูจัดเด็กสำหรับเดินขบวนพาเหรด
20 / .. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 เรื่องพืชพรรณในโรงเรียน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  ในบทที่ 2 เรื่องสารรอบตัว ในหัวข้อที่ 2.1 สถานะของสาร
      - สอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.1/9 ในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  
      - ช่วยคณะครูจัดเด็กสำหรับเดินขบวนพาเหรด

สัปดาห์ที่ 11  (23 - 27 .. 2555)
23 .. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องสสาร
      - แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในส่วนของการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในการเดินขบวนพาเหรด
24.. / 2555      Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนเพศศึกษานักเรียนชั้น ม. 3/1 ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องสสาร
      - ช่วยจัดนักเรียนสำหรับเดินขบวนพาเหรดในกลุ่มรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์
25 .. / 2555      Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5   โดยให้ทำแบบฝึกหัด เรื่องสสาร
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/7 โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในใบกิจกรรม และแบบฝึกหัด (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9  เรื่องสมบัติของสาร
      - ช่วยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับเดินขบวนพาเหรดในส่วนของการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
26 / .. / 2555    Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องสมบัติของสาร
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 เรื่องรักษ์ต้นไม้ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/10  เรื่องสมบัติของสาร และการจำแนกสาร
      - ช่วยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับเดินขบวนพาเหรดในส่วนของการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
27 / .. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 เรื่องสมบัติของสาร (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  เรื่องสมบัติของสาร
      - ช่วยนักเรียนทำโลงศพ และยาเสพติดจำลอง เพื่อใช้สำหรับเดินขบวนพาเหรด

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


สัปดาห์ที่ 6   (18 - 22 มิ.. 2555)
18 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
19 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
20 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5 และ ม.1/9  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องเครื่องมือช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
21 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัด เรื่องสอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน     
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
22 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  เรื่องบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์
      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ                                             
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว

สัปดาห์ที่ 7  (25 - 29 มิ.. 2555)
25 มิ.. / 2555      Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   เรื่องบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
26 มิ.. / 2555     Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.3/1 เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) (โครงการเพศศึกษา)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6  เรื่องบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์ โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - เข้าร่วมประชุมระดับร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
27/ มิ.. / 2555    Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง สาร (สอนแทนครูในหมวดวิทยาศาสตร์)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9 โดยให้ทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
28/ มิ.. / 2555    Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน (สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
29 / มิ.. / 2555    Ø - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 เรื่องพืชพรรณเพื่อชีวิต (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว

สัปดาห์ที่ 8  (2 - 6 .. 2555)
2 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/9   โดยทบทวนเนื้อหาบทที่ 1 เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
      - คุมสอบนักเรียนชั้น ม.1/7 หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  (คุมสอบแทนครูพี่เลี้ยง)
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
3 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ
      - สอบนักเรียนชั้น ม.1/6  หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
      - ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนร่วมกับครูพี่เลี้ยง และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ในคาบประชุมระดับ
      - เข้าร่วมฝึกซ้อมเชียร์กีฬาสี (สีเขียว) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง คณะครู และนักเรียนที่อยู่สีเขียว
4 .. / 2555       Ø  - เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา             แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน ร่วมกับคณะครูทุกท่าน และเพื่อนนักศึกษาที่ฝึกสอนด้วยกัน
                                      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ
5 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/6 โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในหน่วยที่ 1 และรวบรวมส่งเพื่อเก็บคะแนน (เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนไปเข้าค่ายจึงทำให้ขึ้นบทเรียนใหม่ไม่ได้)
      - คุมสอบนักเรียนชั้น ม.1/8 หลังเรียนจบในหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  (คุมสอบแทนครูพี่เลี้ยง)
      - ร่วมรับประทานอาหารกับคณะครูในหมวดวิทยาศาสตร์ทุกท่าน และเพื่อนนักศึกษาอีก 1 คน (เนื่องในโอกาสเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนในหมวดวิทยาศาสตร์)
      - เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์กีฬาสี ร่วมกับคณะครู และนักเรียนทุกสี
6 .. / 2555       Ø  - เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - กิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.1/8 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในหน่วยที่ 1 และรวบรวมส่งเพื่อเก็บคะแนน (เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนไปเข้าค่ายจึงทำให้ขึ้นบทเรียนใหม่ไม่ได้)
      - ช่วยงานฝ่ายวิชาการ                                             
      - สอนนักเรียนชั้น ม.1/5  โดยให้ทำงานที่ค้างอยู่ในหน่วยที่ 1 และรวบรวมส่งเพื่อเก็บคะแนน  (เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนไปเข้าค่ายจึงทำให้ทำแบบทดสอบไม่ได้)
      - เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์หรีดเดอร์กีฬาสี ร่วมกับคณะครู และนักเรียนทุกสี และฟังผลการตัดสินของการแข่งขันทั้งการแข่งขันกองเชียร์ และเชียร์หรีดเดอร์